همرهم، پایان هر ره باز اغاز رهی ست

تا نمیرد لحظه ای کی لحظه ای گردد پدید؟

مرگ پایان کی پذیرد؟ مرگ شعر زندگی ست!

تا نمیرد ظلمت شب چون دمد صبح سپید؟

/ 2 نظر / 9 بازدید
رویا

برای رسیدن باید رفت! . . . خداحافظ ××××××××××× شاد باشید و مانا و عاشق[گل][خداحافظ]

رویا

چقدر شعرتون به دلم نشست![گل]