امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم

شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر!

 

امروز همان فرداییست که دیروز نگرانش بودم

/ 0 نظر / 6 بازدید